Technická správa nemovitostí

 • zajištění oprav a běžné údržby spravované nemovitosti (bytového domu)
 • zajištění realizace všech předepsaných revizí a kontrol a zajištění odstranění zjištěných závad (revize elektro, plynu, hromosvodů, komínů, výtahů…)
 • zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti
 • zajištění provedení deratizace, dezinfekce a desinsekce (DDD)
 • smluvní zajištění havarijních služeb
 • smluvní zajištění úklidu společných prostor bytových domů a přilehlých komunikací v majetku SVJ
 • pasportizace spravovaných nemovitostí
 • zajištění podkladů a projektových dokumentací větších oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí
 • zajištění organizace výběrových řízení na projektanty, řemeslníky a stavební firmy na opravy a stavební práce
 • pomoc při zajištění financování – úvěry, dotace
 • zajištění a zprostředkování služeb právníka
 • vedení a aktualizace majetkoprávní a stavebně-technické dokumentace spravovaných nemovitostí
 • zajištění odečtů spotřeby tepla a vody pro účely ročního vyúčtování dle předpisů plateb

Ekonomicko-administrativní služby

 • komplexní vedení podvojného účetnictví SVJ (účetní jednotky), koordinace účtování o stavu majetku, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření SVJ
 • zpracování a sestavování roční účetní uzávěrky
 • zpracování předpisů úhrad SVJ dle evidence a předpisu plateb
 • zpracování všech daňových přiznání
 • zajišťování měsíčních splátek dle splátkových kalendářů (úvěrů, pojištění, záloh na energie…aj.)
 • zpracování čtvrtletních, půlročních a ročních podkladů pro úvěrové společnosti

Evidence a předpis plateb

 • vedení evidence plateb
 • měsíční předávání uzávěrek předpisu nájemného a předpisu záloh České poště (SIPO)
 • zpracování předpisu plateb na úhradu nákladů na sjednanou správu bytového domu a na úhradu služeb spojených se správou bytové jednotky
 • úprava záloh na služby (přeplatky a nedoplatky)
 • úpomínání o neuhrazených platbách a zálohách
 • zpracování ročního vyúčtování služeb spojených se správou domů a užíváním bytových jednotek jednotlivými vlastníky
 • vyřizování dotazů a reklamací vlastníků domů a bytových jednotek
 • zpracování měsíčních přehledů a evidence dlužníků pro SVJ
 • základní poradenství související s vymáháním dlužných částek, uzavírání splátkových kalendářů
 • zajištění podkladů pro právní vymáhání dlužných částek
 • zajištění rozúčtování tepla, TUV a spotřeby vody

Doplňková realitní činnost

 • zprostředkování prodeje, koupě a nájmu nemovitostí ( rodinných domů, bytů, pozemků aj.)
 • zajištění komplexního servisu ( sepis smluv o budoucích smlouvách, kupní, darovací, nájemní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí atd.)
 • zajištění veškerých znaleckých posudků ( pro určení tržní ceny nemovitosti, pro získání hypotéčních a jiných úvěrů, pro daňové účely včetně dědictví …)
 • vyplnění daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani z nemovitosti, podání u příslušného finančního úřadu
 • inzerce Vaší nemovitosti na vývěskách, inzertních novinách a v místním tisku
 • zajištění podkladů na katastrálním úřadě,
 • bezplatné zařazení Vaší poptávky do naší databáze aj.